واردات گندم و جوواردات گندم و جو

واردات گندم و جو

جرثقیل سقفی کیتوجرثقیل سقفی کیتو
صادرات به روسیهصادرات به روسیه
واردات به منطقه آزاد بندر انزلی
تور زمینی باکو
ترجمه فارسی به آذری